Welkom bij

Wereldwinkel Rotterdam Centrum

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Wereldwinkel Rotterdam Centrum

 RSIN

 806022589

 Vestigingsadres

 Mariniersweg 9, 3011 NB Rotterdam

 Telefoonnummer

 010-4119694

 E-mail adres

 info@wereldwinkelrotterdamcentrum.nl

Doelstelling

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

Wereldwinkel Rotterdam Centrum is op 9 mei 1997 opgericht en is gevestigd in 'Mens- en milieuvriendelijk winkelcentrum de Groene Passage' op de Mariniersweg te Rotterdam.
Wereldwinkel Rotterdam Centrum is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Samenstelling van het bestuur

Op 1 april 2019 is het bestuur als volgt samengesteld:
R. Spruijt, voorzitter, secretaris
A. van Velzen, penningmeester
J. Knoester, lid
N. Cheu-Choi, lid

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vacatiegelden.
Wereldwinkel Rotterdam Centrum werkt voornamelijk met vrijwillige medewerkers, die voor hun werkzaamheden geen vergoeding ontvangen.
De stichting heeft een bedrijfsleider in dienst met een arbeidsovereenkomst voor 10 uren.

Bestuursplan 2019

'De juiste koers?'

1.           INLEIDING
Het jaar 2018 ligt achter ons en 2019 is al een paar weken oud. Hoewel we nog niet over de definitieve resultaten beschikken, kunnen we helaas niet terugkijken op een geweldig jaar voor de winkel.
De winkelomzet (ca € 112.000) bleef circa 5% achter bij de omzet van 2017 (circa € 119.000) en de factuuromzet zelfs 40% (€ 11.900 in 2018 ten opzichte van € 19.700 in 2017). Terwijl 2017 al niet het beste jaar was in onze bestaansgeschiedenis.
De situatie in de gehele Detailhandel was de afgelopen jaren niet rooskleurig, waarbij de economische crisis een belangrijke rol speelde. Veel winkels, kleine en ook grote en soms zelfs grote winkelketens, beëindigden hun activiteiten. Ook Wereldwinkels hadden het de afgelopen jaren moeilijk en zagen de omzetten dalen.
Webshops veroveren een steeds groter deel van de markt. Tegelijkertijd zien we ook nieuwe vormen van winkels ontstaan.
Onze financiële situatie is door de tegenvallende omzetten minder sterk geworden. Reden genoeg om na te denken hoe we deze negatieve ‘trend’ kunnen doorbreken en de goede richting op kunnen duwen. Daarnaast zijn er meer ontwikkelingen die van belang (kunnen) zijn voor onze toekomst.
Daarom heeft dit plan als titel “de juiste koers?”. Nu we weer een stevig bestuur hebben In omvang en deskundigheid kunnen we 2019 gebruiken  om na te denken of de huidige weg wel de juiste weg is die we moeten gaan. En welke plannen er al zijn en/of worden uitgevoerd om hier een bijdrage aan te leveren.

2.           MISSIE EN VISIE
De uitwerking van de statutaire doelstelling is vastgelegd in het document ‘Missie en Visie Wereldwinkel Rotterdam Centrum’. Dit document vormt de basis voor de exploitatie van Wereldwinkel Rotterdam Centrum. De belangrijkste punten zijn:

  • we streven ernaar om met een zo groot mogelijke omzet een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefomstandigheden van de producenten in de ontwikkelingslanden;
  • we leveren daarmee een bijdrage aan een betere toegang van die producenten tot de markt en aan een rechtvaardige wereldhandel;
  • om een en ander te realiseren hanteren we een moderne, professionele vorm van bedrijfsvoering;
  • tegelijkertijd willen we een sociaal ondernemer zijn;
  • het bestuur is eindverantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van het beleid;
  • het bestuur heeft de uitvoering van het beleid op het gebied van de winkelexploitatie gemandateerd aan de bedrijfsleiding;
  • we werken met (vrijwillige) medewerkers, die een professioneel team vormen;
  • de wijze waarop de professionaliteit en de deskundigheid van de medewerkers is vormgegeven en vastgelegd in het ‘Medewerkersbeleid’;
  • we onderschrijven de missie van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (LVWW) en zijn actief lid van de Vereniging.

3.           ONTWIKKELINGEN
Er zijn verschillende ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de positionering van Wereldwinkel Rotterdam Centrum.

De Groene Passage
WWRC is actief lid van Vereniging de Groene Passage (dGP). Dat betekent dat in principe met alle publiciteitsacties die in dGP-verband worden georganiseerd, wordt meegedaan. Onze voorzitter is lid van het dagelijks bestuur van DGP. Overigens is het lidmaatschap van het dagelijks bestuur niet automatisch gekopeld aan het voorzitterschap van onze stichting.
In 2019 legt dGP de laatste hand aan de restyling van het winkelcentrum. Voor de ingang van onze winlel komt een ‘uithangbord’ met onze naam en op de glazen pui en op de etalage komen de openingstijden. Verder zal vooral de bovengang (Expo) worden gerestyled.

Landelijke Vereniging van Wereldwinkels
De Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (LVWW) zit nog steeds in zwaar weer. Hoewel de dreiging dat de LVWW zou omvallen op dit moment er niet meer is, is de Vereniging wel ernstig verzwakt.
Het interim-bestuur dat zich eind 2017 heeft opgeworpen om te proberen de LVWW weer overeind te krijgen, is tijdens de laatste ALV gekozen voor een periode van drie jaar. De bestuursleden die dat niet wilden zijn inmiddels vervangen. Het bestuur heeft een flink aantal plannen op tafel gelegd om weer te kunnen functioneren, zoals bijvoorbeeld het oprichten van een Groothandelshuis (het nieuwe FairForward).
Een flink aantal winkels sloot definitie de deuren, waardoor de fee inkomsten drastisch zijn teruggelopen. Dit zal naar verwachting zich in 2019 voortzetten. Het bestuur komt daarom pas eind maart met een begroting voor 2019.
Op het Landelijk bureau werkt nog maar 1 functionaris voor de winkels. Daarom is het bestuur bezig om de wereldwinkeliers nog meer te betrekken bij het ontwikkelen van beleid, maar ook bij het uitvoeren ervan.

Wereldwinkels
Sinds de afsplitsing enkele jaren geleden, is naast de LVWW de stichting Wereldwinkels Nederland actief. Ook zijn er Wereldwinkels die geheel onafhankelijk actief zijn. Volgens een onderzoek van Locatus (bericht NOS 25 januari) zijn er thans 234 Wereldwinklels actief.
Het bestuur van de LVWW heeft onlangs weer een gesprek gehad met Werteldwinkels Nederland om te bezien of samenwerking mogelijk is.
In 2019 bestaan Wereldwinkels 50 jaar. De LVWW probeert voor dit jubileumjaar landelijke gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen.

Medewerkers
Wereldwinkels werken van oudsher met vrijwilligers, medewerkers die geen arbeidscontract met de organisatie hebben en geen salaris ontvangen voor hun werkzaamheden.
Ook onze winkel werkt op die manier. Alleen onze bedrijfsleider heeft een parttime arbeidsovereenkomst voor 10 uur per week met de afspraak dat er ook 10 uur onbetaald werk wordt verricht.
In 2018 verliep het werven van nieuwe, geschikte winkelmedewerkers minder goed dan in de jaren ervoor. Daardoor moest de bedrijfsleider meer uren besteden aan het sluitend maken van het winkelrooster. Die uren gaan ten koste van het werk waarvoor ze is aangesteld.
Ook voor 2019 is de verwachting dat het vinden van nieuwe geschikte collega's lastig zal zijn. 
Er zijn Wereldwinkels die wegens het gebrek aan medewerkers hun deuren hebben moeten sluiten.

Consumenten
Het CBS constateerde onlangs dat het consumentenvertrouwen nog nooit zo ernstig is gedaald in de eerste maand van 2019. Het consumentenvertrouwen ligt nog wel boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het oordeel over het economisch klimaat is een stuk minder positief en de koopbereidheid is lager volgens het CBS.
Wel constateert dat de consumenten in november 2 procent meer hebben uitgegeven dan het jaar ervoor. Er werd vooral meer besteed aan duurzame goederen, voornamelijk huishoudelijke apparaten en kleding.

Aanpassing winkelinrichting
In juni 2018 hebben we besloten om het plan om de winkel opnieuw in te richten, uit te voeren. Aanleiding voor de herinrichting warenb de ontwikkelingen in de Wereldwinkelformule, aanpassing van de sanmenstelling van ons assortiment en de wens om de ‘buitenruimte’ van de winkel (ruimte tussen de glazen pui en de ‘grens’ van de winkel) betre te benutten. Dit plan, eventueel bijgesteld met de laatste inzichten, wordt in het eerste halfjaar uitgevoerd.

Zondagsopening
Vanaf januari 2018 zijn Gimsel en Spirit elke zondag (muv feestdagen) geopend. De Wereldwinkel had eerder besloten nog niet op zondag open te gaan omdat we daarvoor nog geen stabiele bezetting konden realiseren.
Gebleken is dat de omzet van Spirit door de zondagsopening is gestegen. Dat geldt niet voor Gimsel, maar daar is wel vast komen te staan dat het nie-open zijn op zondag een daling in de omzet zou hebben veroorzaakt. De kans dat onze winkel zou kunnen profiteren van een zondagsopenstelling is aanwezig.
We gaan in februari nog een keer bij de huidige medewerkers inventariseren of er belangstelling is en of een adequate bezetting mogelijk is.

4.           DOELSTELLINGEN VOOR 2019
Op basis van wat hiervoor is beschreven, gaan we 2019 gebruiken om gestructureerd met elkaar te kijken of we een koers kunnen bepalen die een zodanige omzet kan genereren, dat de continuïteit in de exploitatie beter wordt gewaarborgd. Ook willen we proberen om te bepalen waar we over vijf jaar willen staan.
Hoewel onze doelstelling niet zal wijzigen, zullen we daarbij ook kritisch kijken naar de visie en missie zoals we die een aantal jaren geleden hebben bepaald.

Financiële verantwoording 2017

Balans per 31 december 2017 (in Euro's)

Activa

 

Passiva

 

       

Materiele Vaste Activa

1.770

     Kapitaal

82.129

Liquide Middelen

54.700

     Resultaat

-1.309

Transitoria

138

   

Debiteuren

5.327

     Nog te betalen

3.377

Cadeaubonnen

4.750

     Crediteuren

4.526

Voorraad

24.783

     BTW te betalen

2.745

 

 

 

 

 

91.468

 

91.468

 

Winst en verliesrekening over 2017 (in Euro's)

 

       

Verkopen

     

 

 

Food

42.968

 

 

 

Non Food

94.465

 

 

 

Overig

923

 

 

 

Totaal omzet

138.356

 

 

Inkopen

 

 

Inkopen

-89.446

 

Kosten

     

 

       
 

Huisvesting

-24.832

 

 

Financiële kosten

-1.013

 

 

Personeelskosten

-13.518

 

 

Scholingskosten

-243

 

 

Algemene kosten

-1.110

 

 

Secretariaat/verzekeringen

-1.204

 

 

Inkomsten overig

865

 

 

Publiciteit

 

-1.360

 

 

Contributies

 

-7.803

 

         
 

Totaal kosten

-139.664

 

         

Resultaat

 

 

-1.309